Suma zamówienia

Uwaga konkurs „CZUJNA MAMA”

\"czujna-mama980x139\"

   
Czujna Mama

Czujność to cecha potrzebna każdej mamie. Nasze skarby uczą doskonale rodziców spostrzegawczości. Nagradzamy najbardziej Czujne Mamy i ich małych nauczycieli. W fabule naszych filmików pt. "NIESPODZIANKA" dostępnych na www.przezbartka.pl jest niekonsekwencja.

Czujna Mamo, jeśli chcesz zdobyć 3 bony o wartości 170 zł każdy na buciki BARTEK -zrób trzy kroki

Krok pierwszy- Obejrzyj uważnie 3 reklamy i znajdź nieścisłość w fabule.

Krok drugi- Opisz, co się nie zgadza w przebiegu historii.

Krok trzeci- Wymyśl zabawne hasło podsumowujące kampanię "Przez Bartka jestem w ciąży".  

Nagradzamy Czujność i humor. Mama, która wskaże niekonsekwencje i wymyśli najzabawniejsze hasło wygrywa główna nagrodę. Czekają też trzy nagrody pocieszenia dla czujnych i z poczuciem humoru mam od...BARTKA.

BĄDŹ CZUJNA, patrz na szczegóły.

Gotowe...start

REGULAMIN KONKURSU "CZUJAN MAMA”

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs "CZUJNA MAMA" (zwany dalej: „Konkursem”) prowadzony za pośrednictwem strony www.FB/przezbartka (zwanej dalej „Stroną Internetową”). Konkurs stanowi część kampanii reklamowej „PRZEZ BARTKA”

§ 1 Definicje
1. Komisja Konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. W skład komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora;
2. Laureat – Uczestnik, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania nagrody;
3. Organizator – oznacza BARTEK SA z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Gen. K. Sosnkowskiego, NIP: 822 00 05 044, REGON: 710011511, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336011; e-mail: bartek@bartek.com.pl;
4. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zainteresowaną udziałem w Konkursie;
5. Praca – oznacza pisemną informację opisującą niezgodność w filmie i dodatkowo przedstawiającą propozycję hasła podsumowującego kampanię „Przez Bartka”, którą Uczestnik przesyła Organizatorowi w celu wzięcia udziału w Konkursie. Informacja ta ma zawierać opis niezgodności jaka pojawiła się w fabule 3 spotów reklamowych firmy BARTEK publikowanych na www.przezbartka.pl pt. „NIESPODZIANKA” oraz pomysł na wesołe, humorystyczne hasło podsumowującego całą kampanię „Przez Bartka”.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
7. Strona Internetowa Organizatora - oznacza stronę internetową, pod którą Organizator prowadzi oficjalną stronę internetową, działającą w domenie www.bartek.com.pl;
8. Uczestnik – Potencjalny Uczestnik, który zawarł z Organizatorem umowę uczestnictwa w Konkursie.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs trwa od 02.06.2014-13.06.2014 włącznie, przy czym Potencjalni Uczestnicy mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Konkursu najpóźniej do dnia 10.06.2014 włącznie. Zgłoszenie musi dotrzeć do Organizatora nie później niż we wskazanym dniu.
3. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami § 4 – 7 Regulaminu.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie musi spełnić łącznie poniższe warunki:
a) ukończył 13 lat, a w przypadku gdy nie jest osobą pełnoletnią oświadcza, iż zawiera umowę określoną w §3 ust. 4 za zgodą opiekuna prawnego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia do Konkursu, dostępnego na Stronie Internetowej;
b) posiada – co najmniej – ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
c) zapoznał się z treścią Regulaminu
d) przesłał Organizatorowi Pracę, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@przezbartka.pl w tytule podając „CZUJNA MAMA” i z oświadczeniem o treści „Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go”..
3. Poprzez spełnienie warunków określonych w §3 ust. 2 Potencjalny Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia;
4. Uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na przesłaną Organizatorowi Pracę.
5. Z chwilą przesłania Pracy, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków określonych w §3 ust. 2, przez Potencjalnego Uczestnika Organizatorowi zostaje zawarta umowa uczestnictwa w Konkursie pomiędzy Potencjalnym Uczestnikiem oraz Organizatorem, a Potencjany Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.
6. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będącą pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
7. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne.

§ 4 Nagrody
1. Łączna ilość nagród to 4 (słownie: cztery), na którą składa się: jedna nagroda główna oraz trzy nagrody pocieszenia.
2. Nagrodą główną w Konkursie są: 3 vouchery o wartości 170 zł brutto każdy (słownie: sto siedemdziesiąt zł) wraz z nagrodą gotówkową w wysokości 57 zł brutto (pięćdziesiąt siedem zł). Łączna jednostkowa wartość nagrody wynosi: 567 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem zł), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka zostanie przeznaczona na pokrycie przez Organizatora należnego podatku dochodowego od wygranej Laureata. Vouchery są do wykorzystania w sklepie internetowym BARTEK www.bartek.com.pl lub w sklepach sieci BARTEK wymienione na voucherze. Termin realizacji - 3 szt do 30 11 2014
3. Nagrodami pocieszenia są: 3 zegarki o wartości 69,90 brutto każdy (sześćdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt groszy) warz z nagrodą gotówkową w wysokości 8 zł brutto (osiem zł). Łączna jednostkowa wartość nagrody wynosi: 77,90 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt siedem zł, dziewięćdziesiąt groszy), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka zostanie przeznaczona na pokrycie przez Organizatora należnego podatku dochodowego od wygranej Laureata.
4. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.
6. Z tytułu Nagród uzyskanych w Konkursie, nagroda pieniężna nie będzie podlegała wydaniu zwycięzcom. Zostanie ona przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy, który zostanie przekazany przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.)

§ 5 Wyłanianie Laureata Konkursu
1. W celu wyłonienia Laureata oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. W terminie do 13.06.2014 r. Komisja Konkursowa wyłoni Laureata.
3. W celu wyłonienia Laureata, Komisja Konkursowa wytypuje spośród Uczestników czterech Laureatów, których Prace, w subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej okażą się najciekawsze.
4. Przy typowaniu Laureata, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) poprawne przedstawienie niezgodności z fabule filmu;
b) oryginalność hasła;
c) aspekt humorystyczny hasła.

§ 6 Powiadomienie o wygranej
1. Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty mailowej na adres podany w treści maila.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata.
3. Informacje dotyczące wyłonionego Laureata dostępne będą w Serwisie według następującego wzoru: Imię, pierwsza litera nazwiska.

§ 7 Wydawanie nagród
1. Warunkiem wydania nagrody jest:
a) przesłanie przez Laureata do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej, o której mowa w § 6 ust. 1 następujących danych: a. Imię i Nazwisko b. Adres c. Adres elektroniczny d. Data i miejsce urodzenia e. Adres właściwego dla Laureata Urzędu Skarbowego.
b) przekazanie przez Laureata Organizatorowi zgody przedstawiciela ustawowego, określonej w §3 ust. 2 lit. a), w przypadku gdy Laureat nie ukończył 18 lat.
2. Podanie przez Laureata, określonych w §7 ust. 1 lit. a), danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody od Organizatora.
3. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty Polskiej na wskazany przez Laureata adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 10 dni od daty otrzymania informacji od Laureata określonych w § 7 ust. 2.
4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy przesłanej Organizatorowi przez Laureata, w ramach Konkursu, z chwilą wydania nagrody.
5. W przypadku, jeżeli Organizator zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, związanymi z przesłaną przez Laureata Pracą, Laureat taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Laureat zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Organizator poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie nagrody.
7. W przypadku nieodebrania przez Laureata nagrody lub nieprzesłania do Organizatora danych określonych w §7 ust. 1, w terminie do 30 dni po zakończeniu konkursu, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

§ 8 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Do reklamacji Uczestnik powinien dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez BARTEK SA z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Sosnkowskiego 83 NIP: 822 00 05 044 REGON: 710011511 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336011 moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „CZUJNA MAMA” zgodnie z Regulaminem.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r.– o grach hazardowych.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Organizatora.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 02.06.2014 r
LEGO Wear w sklepach BARTEK
Poprzedni
LEGO Wear w sklepach BARTEK
Premiera trzeciego odcinka reklamowej serii „BARTEK. Play with it!”
Następny
Premiera trzeciego odcinka reklamowej serii „BARTEK. Play with it!”
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!