Suma zamówienia

LETNI LOOK Z MARKĄ NATIVO&BARTEK

\"konkurs\"

 

REGULAMIN KONKURSU „LETNI LOOK”
 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs „LETNI LOOK” (zwany dalej: „Konkursem”) prowadzony za pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/BartekPolska (zwaną dalej „Stroną Internetową”).
 

§ 1 Definicje
 

 1. Komisja Konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. W skład komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora.
 2. Laureat – Uczestnik, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania nagrody;
 3. Organizator – oznacza BARTEK SA z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Gen. K. Sosnkowskiego, NIP: 822 00 05 044, REGON: 710011511, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336011; e-mail: bartek@bartek.com.pl;
 4. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zainteresowaną udziałem w Konkursie.
 5. Praca – oznacza zdjęcie letniej stylizacji dziecka oraz odpowiedź na pytanie co podoba Ci się w odzieży NATIVO?, które Uczestnik przesyła Organizatorowi w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
 7. Strona Internetowa Organizatora - oznacza stronę internetową, pod którą Organizator prowadzi oficjalny fan page firmy, utrzymywany na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com dostępnym pod adresem URL https://www.facebook.com/BartekPolska.
 8. Uczestnik – Potencjalny Uczestnik, który zawarł z Organizatorem umowę uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Konkurs trwa od 22 06 2015 r. do 1 07 2015 r. włącznie, przy czym Potencjalni Uczestnicy mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Konkursu najpóźniej do dnia 28 05 2015 r. włącznie. Zgłoszenie musi dotrzeć do Organizatora nie później niż we wskazanym dniu.

 3. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami § 4 – 7 Regulaminu.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie musi spełnić łącznie poniższe warunki:

a) ukończył 13 lat, a w przypadku gdy nie jest osobą pełnoletnią oświadcza, iż zawiera umowę określoną w §3 ust. 4 za zgodą opiekuna prawnego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszenia do Konkursu, dostępnego na Stronie Internetowej; b) posiada – co najmniej – ograniczoną zdolność do czynności prawnych; c) posiada aktywne konto w serwisie internetowym www.facebook.com; d) przesłał Organizatorowi Pracę, za pośrednictwem Strony Internetowej, t.j jako komentarz odpowiedzią na pytanie konkursowe (zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie Pracy za pomocą funkcji „dodaj komentarz”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przeslania pracy konkursowej)

 1. Poprzez spełnienie warunków określonych w §3 ust. 2 Potencjalny Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia;
 2. Uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na przesłaną Organizatorowi Pracę.
 3. Z chwilą przesłania Pracy, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków określonych w §3 ust. 2, przez Potencjalnego Uczestnika Organizatorowi zostaje zawarta umowa uczestnictwa w Konkursie pomiędzy Potencjalnym Uczestnikiem oraz Organizatorem, a Potencjany Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.
 4. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będącą pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
 5. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest

a) za miejsca od jednego do pięciu: Koszulka NATIVO, dowolnie wybrana spośród oferty sklepu http://nativokids.com/o wartości 39,90 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt groszy brutto) b) za miejsca od sześciu do dziesięciu: Koszulka NATIVO, dowolnie wybrana spośród oferty sklepu http://nativokids.com/o wartości 29,90 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt groszy brutto)

 1. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 2. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.
 3. Wygrana nie podlega opodatkowana zgodnie z art. 21 ust. 1. Pkt. 68, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.)

 

§ 5 Wyłanianie Laureata Konkursu

 1. W celu wyłonienia Laureata oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.

 2. W terminie do 29 06 2015 r. Komisja Konkursowa wyłoni Laureata.

 3. W celu wyłonienia Laureata, Komisja Konkursowa wytypuje spośród Uczestników dziesięciu Laureatów, których Prace, w subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej okażą się najciekawsze.

 4. Przy typowaniu Laureata, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) oryginalność Pracy; b) pomysłowość Uczestnika.  
 

§ 6 Powiadomienie o wygranej

 1. Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata.

 3. Informacje dotyczące wyłonionego Laureata dostępne będą na Stronie Internetowej według następującego wzoru: Imię, Nazwisko.

 

§ 7 Wydawanie nagród

 1. Warunkiem wydania nagrody jest:

a) przesłanie przez Laureata do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej, o której mowa w § 6 ust. 1 następujących danych:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Adres
 3. Numer telefonu
 4. Adres elektroniczny
 5. Data urodzenia

b) przekazanie przez Laureata Organizatorowi zgody przedstawiciela ustawowego, określonej w §3 ust. 2 lit. a), w przypadku gdy Laureat nie ukończył 18 lat.

 1. Podanie przez Laureata, określonych w §7 ust. 1 lit. a), danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody od Organizatora.
 2. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty Polskiej na wskazany przez Laureata adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 10 dni od daty otrzymania informacji od Laureata określonych w § 7 ust. 2.
 3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy przesłanej Organizatorowi przez Laureata, w ramach Konkursu, z chwilą wydania nagrody.
 4. W przypadku, jeżeli Organizator zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, związanymi z przesłaną przez Laureata Pracą, Laureat taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Laureat zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Organizator poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie nagrody.
 6. W przypadku nieodebrania przez Laureata nagrody lub nieprzesłania do Organizatora danych określonych w §7 ust. 1 prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora.

 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Do reklamacji Uczestnik powinien dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez BARTEK SA z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Gen. K. Sosnkowskiego 83 NIP: 822 00 05 044 REGON: 710011511 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336011 moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „LETNI LOOK” zgodnie z Regulaminem.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada – o grach hazardowych

 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Organizatora.

 4. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 22 06 2015 r.

Zdrowie przede wszystkim! Woda Mama i ja przede wszystkim.
Poprzedni
Zdrowie przede wszystkim! Woda Mama i ja przede wszystkim.
LETNIE PROMOCJE! Tylko teraz druga para z rabatem -50%!
Następny
LETNIE PROMOCJE! Tylko teraz druga para z rabatem -50%!
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!