Suma zamówienia

UWAGA KONKURS! – „I LOVE BARTEK”

UWAGA KONKURS!

Zapraszamy do udziału w naszym walentynkowym konkursie.
Nagroda główna to bon na buty firmy BARTEK o wartości 200 zł!
W konkursie wziąć udział mogą dzieci do 13 roku życia.

Zasady konkursu są bardzo proste.
1. Przedstaw na rysunku swoją sympatię do butów firmy BARTEK
2. Wyślij pracę na adres e-mail: bartek@bartek.com.pl w tytule podając „I LOVE BARTEK” a w treści e-maila zamieszczając oświadczenie: "zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia"
3. Trzymaj kciuki za wygraną!

Na zgłoszenia czekamy do 01 marca 2016 r.

Powodzenia ! :)))

\"bartek_konkurs_rysunkowy_strona_s_01\"

 

REGULAMIN KONKURSU „I LOVE BARTEK
 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „I LOVE BARTEK” (dalej: „Konkurs”), którego wyłącznym organizatorem jest Filip Bartnicki prowadzący działalność gospodarczą jako Agencja Marketingowa Filip Bartnicki ul. Gen. K. Sosnkowskiego 83, 05-300 Mińsk Mazowiecki legitymujący się numerem NIP: 8222351856, REGON: 363246286, adres poczty elektronicznej – filip.bartnicki@me.com (dalej „Organizator”).  

§ 1 Definicje

Bartek – Spółka Akcyjna BARTEK z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336011, producent i dystrybutor obuwia dla dzieci, do której należy marka obuwnicza „BARTEK”,

Komisja Konkursowa
– zespół trzech osób, które ukończyły 18 (słownie: osiemnasty) rok życia, powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu; przy czym jedna osoba jest pracownikiem Bartek,

Laureat
– Uczestnik, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania nagrody w Konkursie,

Uczestnik
– oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, polegającej na zgłoszeniu do Konkursu Pracy dziecka, którego jest przedstawicielem ustawowym,

Praca
– fotografia pracy plastycznej wykonanej przez dziecko do lat 13 (słownie: trzynastu) przy użyciu kredek lub farb lub ołówka lub węgla na papierze o dowolnym formacie, wyrażająca sympatię do obuwia marki „BARTEK”,

Regulamin
– niniejszy regulamin Konkursu,

Strona Internetowa
- strona internetowa, pod którą Organizator prowadzi Konkurs działająca w domeniewww.bartek.com.pl.  

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i dorosłych obuwniczej marki „BARTEK”, poprzez zabawę rysunkiem, oraz rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.

3. Konkurs trwa od 14 lutego 2016 r. do 01 marca 2016 r. włącznie, przy czym Prace mogą być przesyłane najpóźniej do dnia 21 lutego 2016 r. włącznie. Zgłoszenie musi dotrzeć do Organizatora nie później niż w dniu 01 marca 2016 r.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Jeden Uczestnik osoba może zgłosić nie więcej niż 3 (słownie: trzy) Prace.

6. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje w kwestiach, w których ewentualnie pojawią się wątpliwości związane z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne.  

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie musi spełnić łącznie poniższe warunki:

a) zapoznać się z treścią Regulaminu zamieszczonego na Stronie Internetowej,

b) w terminie określonym w Regulaminie przesłać Organizatorowi Pracę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres bartek@bartek.com.pl w tytule podając „I LOVE BARTEK” a w treści e-maila zamieszczając oświadczenia, że:

i) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

ii) Praca została wykonana w całości przez dziecko do lat 13, której jest przedstawicielem ustawowym,

iii) Praca powstała na potrzeby Konkursu i nie była nigdzie publikowana, ani nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich,

iv) nieodpłatnie udziela Bartek prawa do wykorzystywania Prac, także w celach promocyjnych i reklamowych, na wszelkich polach eksploatacji, a przede wszystkim: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, wykorzystywania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), publicznego prezentowania Prac,

v) upoważnia Organizatora i Bartek do przetwarzanie swych danych osobowych według postanowień ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ale wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego archiwizowania danych Laureatów.   c) przesłać Pracę w formie załącznika do wiadomości e-mail, w formacie: .JPG

d) w treści zgłoszenia wskazać wiek dziecka, które wykonało Pracę. 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora, ani pracownik Bartek. Zakaz dotyczy także najbliższych członków rodzin tych pracowników, tj.: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby przysposobione, osoby przysposabiające.  

§ 4 Nagrody

1. Łączna ilość nagród to 6 (słownie: sześć), na którą składa się: jedna nagroda główna oraz pięć nagród pocieszenia.

2. Nagrodą główną w Konkursie jest: 1 voucher o wartości 200 zł. brutto (słownie złotych: dwieście) wydany przez Bartek. Voucher jest do wykorzystania w sklepie internetowym Bartekbartek.com.pl lub w sklepach sieci Bartek wymienionych na odwrocie vouchera. Termin realizacji vouchera – do 30 września 2016 r.

3. Nagrodami pocieszenia są gry planszowe w liczbie 5 (słownie: pięciu) sztuk. Są to gry o nazwie „SOMBRERO CZY MELONIK?” o wartości 29,99 zł. brutto każda (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

4. Laureat Konkursu nie może przenieść w jakimkolwiek zakresie prawa do nagrody na osoby trzecie.

5. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.  

§ 5 Wyłanianie Laureatów Konkursu

1. Z dniem rozpoczęcia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową.

2. Po upływie terminu do zgłaszania Prac, w terminie do 01 marca 2016 r., Komisja Konkursowa, spośród Uczestników Konkursu, wyłoni Laureatów nagród pocieszenia i Laureata nagrody głównej, z której to czynności zostanie sporządzony stosowny protokół.

3. Przy wyłanianiu Laureatów, biorąc pod uwagę kryteria: a) oryginalności Pracy, b) aspekt humorystyczny Pracy, c) stopień skomplikowania techniki wykonania Pracy, Komisja Konkursowa kieruje się swoją subiektywną oceną.

4. Prace Laureatów zostaną zamieszczone na Stronie Internetowej z dniem 02 marca 2016 r. i będą eksponowane według decyzji Bartek.  

§ 6 Powiadomienie o wygranej i wydawanie nagród

1. Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty mailowej na adres podany w treści zgłoszenia do Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata.

2. Na jednoznaczny, pisemny wniosek Laureata, Organizator oznaczy Pracę na Stronie Internetowej imieniem i nazwiskiem dziecka, które ją wykonało.  

3. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie Organizatorowi przez Laureata, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie najpóźniej 7 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej, danych: imienia, nazwiska i danych adresowych Laureata. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody od Organizatora.

4. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi, na koszt Organizatora, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na wskazany przez Laureata adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o przyznaniu nagrody i uzyskaniu danych adresowych Laureata.  

5. Z chwilą wydania nagrody Organizator, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy przesłanej Organizatorowi przez Laureata w ramach Konkursu,

6. W przypadku, jeżeli Organizator lub Bartek zostaną zobowiązani zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, grzywny, kary w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, związanymi z przesłaną przez Laureata Pracą, Laureat zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi lub Bartek równowartość tego odszkodowania, grzywny, kary. Laureat zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty i zwrócić udokumentowane koszty, jakie Organizator lub Bartek ponieśli w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających uzyskanie nagrody lub opóźnienie w jej dostarczeniu.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora.

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji, nadanym przed upływem 14 dni, o których mowa w ust. 2.

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.  
 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r.– o grach hazardowych.

3. Treść Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej przez okres obowiązywania Konkursu.

4. W przypadku powstania sporu w związku z postanowieniami i realizacją Regulaminu, Organizator będzie dążył do rozwiązania sprawy polubownie, w pierwszej kolejności poprzez zajęcie pisemnego, wyczerpującego stanowiska w sprawie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 

30 zł rabatu z okazji DNIA KOBIET
Poprzedni
30 zł rabatu z okazji DNIA KOBIET
Nagroda SUPERPRODUKT 2015 należy do BARTKA
Następny
Nagroda SUPERPRODUKT 2015 należy do BARTKA
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Dostarczamy zamówienie w 2-5 dni roboczych

Darmowy zwrot

Darmowy zwrot

dla zarejestrowanych użytkowników

Odroczone płatności

Odroczone płatności

Kup teraz, zapłać za 30 dni

Dołącz do newslettera i otrzymaj rabat 10% na pierwsze zakupy!